POSLEDNÍ VÁLEČNÍ KRÁLOVÉ EVROPY

NOVÝ DÍL KAŽDOU STŘEDU VE 21:00

Normandie

Před příchodem Vikingů

Území rozkládající se na západě Francie podél Lamanšského průlivu v dávných dobách obývali Keltové. Keltské kmeny netvořily celistvou společnost a jejich soužití nebylo vždy pokojné. V 1. století před naším letopočtem toto území dobyli Římané a pádu říše převzali nadvládu Frankové.

Francký národ

Přestože se první vpád Vikingů na francouzské území odehrál před narozením anglického krále Alfréda Velikého (849-899), přispěl určitou měrou ke vzniku normanského vévodství. Téměř v každém boji s dobyvačnými, především dánskými vojsky šlo králi o život. Vikingské nájezdy mířily spíše do vzdálenějších a snáze napadnutelných zemí. Útočníci si libovali v plenění natolik, že se začali na dobytých územích trvale usazovat.

Franský národ se potýkal se svými vlastními problémy. V roce 800 papež Lev III. prohlásil zemi „Karolinskou říší“. Karel Veliký (747-814) byl náruživý válečník a vojensky se mu dařilo natolik dobře, že za jeho panování dosáhla říše rozlohy přes 1 milion km2. Jeho syn Ludvík Pobožný (778-840) naneštěstí nebyl zvlášť nadaný a císařský titul nestačil k tomu, aby udržel říši pod kontrolou. Mezi šlechtou narůstaly separatistické tendence a na okrajích říše docházelo ke vzpourám a rebeliím. Konflikty pramenily také z toho, jak byla říše rozdělena mezi Ludvíkovy syny. Když panovník s další manželkou zplodil dalšího syna, Karla Holého (823-877), mohl mu přiřknout území pouze na úkor dědictví dvou starších synů, což vedlo k řadě občanských válek.

Normané

Po smrti Ludvíka Pobožného se říše zhroutila. V roce 843 si ji znesváření bratři Ludvík II. Němec, Lothar I. Franský a Karel II. Holý mezi sebou rozdělili Verdunskou smlouvou. Toto rozdělení položilo základy pro vznik budoucího německého národa.

111 let po vyhlášení Karolinské říše se vikingský náčelník Rollo (asi 860-932) po uzavření smlouvy se západofranským králem Karlem III. Francouzským (879-929) stal prvním normandským vévodou poté, co se panovníkům předtím dlouhou dobu nedařilo zastavit pravidelné normanské výboje a nastolit mír.